Polatlı ilçesi başta olmak üzere ülkemizin sosyal, kültürel, ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacı ile gençler, kadınlar, engelliler, hükümlüler, yoksullar, öğrenciler başta olmak üzere farklı tüm ihtiyaç grupları için eğitim, kültür, tarih, sanat, arkeoloji, spor, turizm, sağlık, sosyal, ekonomik ve kalkınma içerikli toplum yararına yenilikçi ve alternatif projeler üreterek; büyük toplumsal grupları üretken bireylere dönüştürmek, istihdam edilebilirliklerini arttırarak kalkınmalarını ve toplumsal yaşama entegrasyonlarını hızlandırmak,

Kültürel değerleri yaşatmanın yanısıra ilçemizdeki ve ülkemizde gençler başta olmak üzere ülke insanımızın Avrupa ve diğer ülke kültürlerini tanıma ve birlikte ortak çalışmalar yapabilme kabiliyetlerini geliştirmek, tarihî ve kültürel varlıkların tarihini ve yok edilmesini önlemek, ülke ve kamu yararları doğrultusunda arkeoloji alanında çalışmalar yaparak, bu alanda resmi ve özel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içerisinde çalışmalar yapmak, işbirliği yapmak,

Ülke ve Kamu yararları doğrultusunda arkeoloji alanında çalışmalar yapabilmek adına proje çalışmaları yapmak, arkeoloji ve arkeologları ilgilendiren meslekler arası iletişimin sağlanması ve diğer kültürel olaylarla dernek üyelerinin iletişimini kurmak için, ilgili Bakanlık ve tüzel kişiliğe sahip kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlediği kurs, seminer, konferans, panel, sempozyum, sergi, inceleme gezisi ve bilimsel çalışma ekiplerine dernek üyelerinin katılımını sağlamak,

Ülkemizde ve dünyanın değişik coğrafyalarında yaşayan gençler başta olmak üzere tüm dünya gençliğinin ve yetişkin insanların, düzenlenecek eğitim, kültür, spor vb. diğer soysal faaliyetler ile birlikte yaşamalarına yönelik ortak kültür oluşturmalarını destekleyecek, spor ve sağlık temalı organizasyonları düzenlemek,

Ülke gençlerimizin Avrupa başta olmak üzere, dünyanın farklı coğrafyalarına eğitim, kültür veya ticari sebeplerle gitmelerine yeni kültürler tanımalarına ve kendi kültürlerini tanıtmalarına, dil başta olmak üzere kişisel becerilerini gelişimlerini sağlayacak ulusal ve uluslararası programlarına katılmalarına yönelik çalışmalar yapmak, 

Engelli olduğu için ya da çocuk yaşta evlendirildiği için ayrımcılığa maruz kalmış ve dezavantajı diğer bireylere göre daha fazla olan çifte dezavantajlı gruplar başta olmak üzere tüm kadın, genç ve engellilerin iş, eğitim, politik katılım gibi alanlarda toplumsal hayata eşit ve aktif olarak katılımlarını sağlamak, kadın, genç ve engellilere yönelik ayrımcılığa ve fırsat eşitliğinin önündeki engellerin kaldırılarak kadın, genç ve engellilerin toplumsal katılımını teşvik edecek çalışmalar yapmak, ekonomik hayata katılımı önündeki engellerin kaldırılması için potansiyel çözümler üretmek, çalışmalar yapmak,

Çocuk yaşta evlendirildikleri için eğitimlerinden, sağlıklarından ve gelecekte ki diğer imkânlardan mahrum bırakılan çocuk ve gençlerin yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik faaliyetler içeren projeler hazırlamak, bu alanda yürütülen projelere destek olmak,

Mesleki eğitim ile ilgili çalışmaları desteklemek suretiyle Mesleki ve teknik eğitiminin gelişmesine, yayılmasına katkı sağlayacak, gençlerin, kadınların ve diğer bireylerin mesleki becerilerini artıracak projeler geliştirmek,

Polatlı ilçesi başta olmak üzere, ülkemizin ve tüm dünyanın doğasını, biyolojik çeşitliliğini, ekolojik süreçlerini ve ekolojik bütünlüğünü korumaya katkıda bulunmak için, başta ülkemiz olmak üzere Dünya ölçeğinde ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmak; ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları sunmak ve doğa ile uyumlu yaşamı desteklemektir,

Kırsal ve kentsel kalkınmayla ilgili temel sorun ve potansiyelleri ortaya koymak, potansiyelleri ve engelleri “sürdürülebilir kalkınma” amaçları doğrultusunda yeniden tanımlayabilmek için katılımcı alan araştırmalarını planlamak, gerçekleştirmek ve bu alandaki girişimleri desteklemek, İçinde bulunduğumuz ilçemizi ve bölgemizi ekonomik, kültürel ve turizm ve eğitim açılarından bir cazibe merkezine dönüştürecek kalkınma çalışmalarının ve stratejilerinin geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde rol almak,

Başta Avrupa Birliği, Dünya Bankası olmak üzere, eğitim, mesleki eğitim, gençlik, sağlık, spor, turizm, ve hayat boyu öğrenimi kapsayan ulusal ve uluslar arası projeler hazırlamak, yönetmek, ortak olmak,

Toplumda bireylerin sağlıklarını koruma ve sağlıklı yaşam sürmelerine katkıda bulunacak çalışmalar yapıp projeler yürütmek, sağlık konusunda  farkındalık yaratmaktır.