Mesleki eğitimdeki staj hareketliliği ile mesleki lisesi öğrencileri ve çırakların yeterliliklerinin geliştirilmesi desteklenir. Yurtdışında mesleki gelişim fırsatları sunularak bu kişilerin eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazanmaları amaçlanır. Bu faaliyet, meslek lisesi öğrencileri ve çırakların yurtdışında doğrudan bir işletmenin veya bir mesleki eğitim kurumunun ev sahipliğinde işe yerleşme şeklinde 2 haftadan 12 aya kadar staj yapmalarını sağlar.

Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği

Bu faaliyet ile mesleki eğitim öğrenici ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Böylece temel mesleki eğitimlerine devam eden kişilerin eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerilerin kazandırılması; mesleki eğitim personelinin ise, iş pratiği bilgisi elde etme ve güncelleme veya pedagojik becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Bu faaliyet altında iki tür hareketlilik bulunmaktadır:

Öğrenci Hareketliliği: Meslek lisesi öğrencileri ve çırakların yurtdışında bir işletmede veya çalışma temelli eğitim programı olan bir meslek okulunda staj yapmaları;

Personel Hareketliliği: Mesleki eğitimden sorumlu personelin bir işletme veya eğitim kurumunda çalışması, proje ortağı bir kurumda öğretmenlik yapması veya bir eğitim ve öğretim kurumunda iş süreçlerini yerinde görmesi gibi temel faaliyetler.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Bu faaliyetin hedef kitlesi mesleki ve teknik eğitim kurumlarının öğrenci, çırak ve personeli ile mesleki ve teknik eğitim alanında faaliyet gösteren bir kuruluşta çalışan ve mesleki eğitimden sorumlu kişilerdir (Öğretmenler, Eğitmenler, Uluslararası Hareketlilik Görevlileri, Yönetim ve Rehberlik görevi olan personel). 

Kimler başvuru yapabilir?

Mesleki ve teknik eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren herhangi bir kamu veya özel kurum/kuruluşu (veya bir alt kuruluşu/şubesi) (Mesleki ve Teknik Eğitim ve Öğretim Kurumu olarak tanımlanmaktadır) başvuru yapabilir.

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Proje süresi en az 12 ay en fazla 24 ay olmalıdır. Faaliyetin süresi: Öğreniciler için; 2 haftadan 12 aya kadar Personel için; 2 günden 2 aya kadar olabilir.

Hibe kalemleri nelerdir?

  • Kurumsal Destek
  • Seyahat Giderleri
  • Bireysel Destek
  • Dil Desteği
  • İstisnai Masraflar

Başvuru tarihleri nelerdir?

Bu başlık eski döneme aittir. Yeni dönem mesleki eğitimde öğrenici hareketliliği için tıklayınız.

Başvuru öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

2019 yılı Ekim Ayı itibariyle Erasmus+ Programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. Katılımcı Kimlik Kodunun (PIC) yerine OID kullanılacaktır. Ancak, daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir. Daha önce PIC kodu almamış olanlar ise yine Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yaparak OID alabilir. “Register my organisation” sekmesinde açılan sayfada EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. EU Login hesabı (eski adı ile ECAS hesabı) olanlar mevcut hesapları ile sisteme giriş yapabililer. EU Login hesabı olmayanlar ise “Create an account” sekmesini tıklayarak bir EU Login hesabı edinerek sisteme giriş yapar. Kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır. OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır. OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir. Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir. OID, “E” harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678). OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadan (hyperlink) ulaşılabilir. https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/OID+How+to+register+an+organisation

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Başvurular, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılır. Formlara ulaşmak için öncelikle kurumsal bir EU Login hesabı oluşturulmalıdır.

Başvuru formu doldurulurken ilgili yıla ait Program Rehberi ve mevcut olması durumunda Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yayımlanan ve TURNA’dan ulaşılabilen başvuru rehberleri dikkate alınmalıdır.

Başvuru için başvuru formunun doldurulmuş olması tek başına yeterli olmayıp başvuru formunda belirtilen tüm ek belgelerin de başvuru formuyla birlikte yüklenmesi gerekmektedir. 

Projelerin, başvuru sahibi kurumun ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir. Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlaması, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden her türlü düzenlemeden kaçınmaları gerekmektedir.

Değerlendirme süreci nasıldır?

Tüm proje başvuruları, değerlendirme sürecinin ilk aşamasında uygunluk kontrolüne tabi tutulur. Uygunluk kontrolünde başvurunun uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. Uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir. Kriterlerden birisinin sağlanmaması durumunda başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Uygunluk kriterleri, mevcut olması halinde TURNA’dan erişilebilen başvuru rehberlerinde yer almaktadır. Uygunluk kontrolünü geçen projeler içerik değerlendirilmesi yapılmak üzere bağımsız dış uzmanlara atanır. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak Program Rehberinde yer alan Kalite Ölçütleri çerçevesinde bağımsız dış uzmanlar tarafından içerik değerlendirmesi yapılır. Başvurular, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. En yüksek puan alan başvurudan başlanarak proje başvurularına hibe tahsis edilir. Başvuru sonuçları kabul ve yedek listeleri halinde başvuru sonuçları bölümünden takip edilebilir. Değerlendirme sonuçları başvuru sahiplerine resmi olarak bildirilir.

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler?

Hibe almaya hak kazanan proje sahibi kurum/kuruluşlara resmi bildirimde bulunulur. Akabinde, sözleşme sürecine ilişkin bilgi verilir, sözleşme öncesi belgelerin tamamlanması talep edilir. Belgelerin tamamlanmasının ardından Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, tahsis edilen azamî hibeler çerçevesinde hazırlanan sözleşmeler kurum/kuruluşlara gönderilir. Sözleşmeler, kurum/kuruluşların yasal temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra 2 (iki) nüsha halinde Türkiye Ulusal Ajansı’na iletilir. Sözleşmeler, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşmelerin birer nüshaları yararlanıcıların mektup adreslerine posta ile gönderilir. Sözleşme imzalandıktan itibaren “yararlanıcı” statüsü kazanan kuruluşlar projelerini yürütebilmek için gerekli hibe desteğinden yararlanırlar. Hibe tahsis edilerek sözleşme imzalanan projelerin ilk ödemesi, sözleşmede belirtilen oranda ve sözleşmede belirtilen Avro cinsinden açılan banka hesabına yapılır. Yararlanıcı Kurumların, hibe desteği verilen projelerini  hibe sözleşmesi ve eklerini esas alarak ilgili teklif çağrısı dönemine ilişkin Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Proje Uygulama Rehberi çerçevesinde uygulamaları gerekmektedir. Projenin sözleşme sonrası süreci ile ilgili bilgi almak için proje uygulama süreci sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

2019 Yılı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Proje Uygulama Rehberi

2020 Yılı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Proje Uygulama Rehberi

Katılımcı Sözleşmeleri

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Erasmus+ Programı çerçevesinde tüm başvurular e-formlar üzerinden online yapılmaktadır. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir. Erasmus+ Programında bireysel başvuru kabul edilmemektedir. Tüzel kişiliğe haiz olmayan gerçek kişiler, bu faaliyete başvuru yapamaz. Ayrıca Yükseköğretim Kurumları, genel liseler, okul öncesi ve ilköğretim kurumları bu faaliyetten yararlanamaz.